Menu Menu

Home
New on Netflix
Catalogs
Netflix Statistics


Doctor X Surgeon Michiko Daimon

Doctor X Surgeon Michiko Daimon 2017

Source:Netflix--Click for full image.


Unwilling to work within the hierarchical healthcare system, freelance surgeon Michiko Daimon treats her patients with unrivaled skill and accuracy.

Genre:   Comedy, Drama

Alternate Genre:   Japanese TV Series, TV Dramas

Streaming in:

India ,    Japan ,    Mongolia ,    Nepal ,    Singapore ,    Thailand


IMDb:   7.6/10

Metacritic:   tbd

Audio:   Japanese

Year:   2017

No. of Seasons (?):   6

Watch on Netflix

Available From (?):   2019-09-03

Suitable for Age (?):   13+

Family Friendly:   NoActor(s):   Elena Mizusawa , Hitomi Korenaga , Ittoku Kishibe , Jun Shibuki , Katsuhisa Namase , Kei Tanaka , Kenichi Endo , Kento Nagayama , Koharu Kusumi , Kosuke Suzuki , Kotaro Yoshida , Mao Daichi , Masanobu Katsumura , Masao Kusakari , Michiko Tanaka , Mizuki Yamamoto , Naohito Fujiki , Pinko Izumi , Ryoko Yonekura , Shigeru Muroi , Shinnosuke Mitsushima , Shiro Ito , Shuhei Nomura , Takanori Jinnai , Takashi Sasano , Tamiyo Kusakari , Tantan Hayashi , Toshiyuki Nishida , Yasunori Danta , Yoshiko Mita , Yuki Uchida , Yuko Fueki

Creator(s):   Not Available