Source: Netflix

Scissor Seven

Seeking to recover his memory, a scissor-wielding, hairdressing, bungling quasi-assassin stumbles into a struggle for power among feuding factions.


Genre:   Action, Comedy

Alternate Genre:   Chinese TV Shows, TV Action & Adventure, TV Comedies

IMDb:   0

Metacritic:   tbd

Audio:   Mandarin

Year:   2020

No. of Seasons (?):   1

Watch on Netflix

Available From (?):   2020-01-10

Suitable for Age (?):   13+

Family Friendly:   No


Actor(s):   Ban Ma , Daniel Sosa , Duan Yixuan , He Xiaofeng , Jiang Guangtao , Jiang Huiqin , Ronny Chieng , Shinji Saito , Wen Sen , Zhu Rongrong

Creator(s):   He XiaofengStreaming in: